A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „Rozporządzenie”) informujemy, że Kancelaria Brokerska Faktor, przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako kontrahenta na n/w zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Brokerska Faktor Ryszard Franczuk z siedzibą w Gorzowie Wlkp. pod adresem ul. Kosynierów Gdyńskich 105/2 , 66-400 Gorzów Wlkp., dane kontaktowe: nr tel.: 95 7205 500 , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedstawicielem Administratora jest Ryszard Franczuk, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 95 7205 500 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. KB Faktor przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  • podjęcia, na Pani/Pana żądanie, działań zmierzających do zawarcia z Panią/Panem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

  • wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)

  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KB FAKTOR w związku z prowadzeniem przez nią działalności oraz realizacją zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia)

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach podanych w punkcie 3, dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami mogą być: podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odrębnych przepisów prawa i w zakresie dozwolonym przez odrębne przepisy prawa, podmioty przetwarzające udostępnione dane osobowe w imieniu KB Faktor na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z KB Faktor (operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy świadczące usługi księgowe, techniczno-informatyczne, itp.) oraz niektóre osoby wykonujące zawody regulowane.

 5. Udostępnione dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, tj.:

  • w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy lub w celu jej wykonania – przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym ze względu na obowiązujące przepisy prawa – przez czas określony tymi przepisami

  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KB FAKTOR ze względu na realizację umowy – przez okres wypełnienia tych obowiązków przez KB FAKTOR, określony właściwymi przepisami (w tym podatkowymi i rachunkowymi)

  • w zakresie ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń, w tym wynikających z rękojmi oraz gwarancji – przez okres niezbędny dla takiego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 6. W związku z przetwarzaniem przez KB Faktor Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w granicach określonych przepisami Rozporządzenia oraz obowiązującego prawa polskiego: prawo do żądania dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

 7. Informacje stanowiące Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane są przez KB Faktor na potrzeby zawieranej umowy. Podanie KB Faktor danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy oraz realizacji obowiązków prawnych, którym podlega KB Faktor.

 8. W razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. KB FAKTOR nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

 10. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne ze względu na cele, dla których są przetwarzane. Przetwarzanie odbywa się w takim zakresie, że nie powoduje wysokiego ryzyka naruszenia Pana/Pani praw.